englishenglish
اخبار

1396/10/27
برگزاری سمینار مدیریت اقتصاد

در این سمینار مبانی مالی در شرکتهای داروسازی و راهکارهای پایدار ماندن سازمانها و  رسیدن به بودجه مورد نظر در شرایط بحرانی ,  توسط جناب آقای دکتر زرین مدیریت محترم عامل  برگزار گردید.  

آرشیو اخبار