مجمع عمومي عادي سالانه

1399/04/31 در ساعت 10:21:00

مديريت عامل شركت جناب آقاي دكتر فرقاني گزارش مبسوطي از عملكرد سال 1398 در مقايسه با بودجه ارائه كرده و رئوس بودجه و مهمترين برنامه هاي سال 1399 را نيز بيان داشتند

مجمع عمومي عادي سالانه

پس از آغاز رسمي جلسه مجمع، مديريت عامل شركت جناب آقاي دكتر فرقاني گزارش مبسوطي از عملكرد سال 1398 در مقايسه با بودجه ارائه كرده و رئوس بودجه و مهمترين برنامه هاي سال 1399 را نيز بيان داشتند. سپس نماينده محترم سازمان حسابرسي گزارش حسابرس و بازرس قانوني شركت را قرائت نمود.

در ادامه صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره به اتفاق آرا به تصويب رسيد و در اجراي ماده 110 قانون تجارت، اعضاي حقوقي هيأت مديره به مدت دوسال انتخاب شدند.

سازمان حسابرسي نيز به عنوان حسابرس قانوني و بازرس شركت براي سال 1399 از سوي اعضاي مجمع انتخاب شد.

 

 

 

 

 

 

 

نظر جدید
0%