مجمع عمومی فوق العاده شرکت داروسازی راموفارمین

1399/07/26 در ساعت 11:35:00

مجمع عمومی فوق العاده شرکت داروسازی راموفارمین برای تصمیم گیری در خوصوص افزایش سرمایه

مجمع عمومی فوق العاده شرکت داروسازی راموفارمین

مجمع عمومی فوق العاده شرکت داروسازی راموفارمین برای تصمیم گیری در خوصوص افزایش سرمایه، تغییر ارزش اسمی سهام و رفتن به بازار بورس و اصطلاحات در مفاد اساسنامه تشکیل و با توافق اکثریت سهام داران تصویب گردید.

نظر جدید
0%