شرکت داروسازی راموفارمین، در مسیر توسعه و تعالی

1399/11/07 در ساعت 12:00:00

شرکت راموفارمین در هجدهمین دوره جایزه ملی تعالی سازمانی حضور یافت.

شرکت داروسازی راموفارمین، در مسیر توسعه و تعالی

شرکت راموفارمین در راستای سند برنامه راهبردی خود، و به منظور بهره­مندی از تجارب سازمان های متعالی در هجدهمین دوره جایزه ملی تعالی سازمانی (مدل EFQM) حضور یافت. به این منظور فرآیند ارزیابی به شیوه مجازی به مدت 3 روز از روز دوشنبه مورخ 99/10/29 تا چهارشنبه 99/11/01 توسط تیم ارزیابی دبیرخانه جایزه با موفقیت انجام پذیرفت.

نظر جدید
0%