تقدیر مدیریت از پرسنل پشتیبانی و خدمات

1399/12/26 در ساعت 12:00:00

تقدیر مدیریت از پرسنل پشتیبانی و خدمات

تقدیر مدیریت از پرسنل پشتیبانی و خدمات

تقدیر و تشکر مدیریت عامل محترم و معاونت مالی و اقتصادی محترم از پرسنل پشتیبانی و خدمات که طی مراسمی هدایایی تقدیم آن عزیزان گردید.


نظر جدید
0%