روز بزرگداشت داروساز

1400/06/08 در ساعت 10:00:00

روز بزرگداشت

روز بزرگداشت داروساز

روز بزرگداشت داروساز 

5 شهریور ماه مصادف با زادروز زکریای رازی در محل سالن کنفرانس راموفارمین با حضور مدیرعامل محترم و داروسازان شرکت

نظر جدید
0%