مجمع عمومی عادی سالیانه مربوط به سال مالی 1400

1401/01/31 در ساعت 09:00:00

مجمع عمومی عادی سالیانه مربوط به سال مالی 1400

مجمع عمومی عادی سالیانه مربوط به سال مالی 1400

مجمع عمومی عادی سالیانه مربوط به سال مالی 1400 در روز چهارشنبه 1401/01/31 در محل قانونی شرکت راموفارمین برگزار شد. نماینده سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی ، گزارش حسابرسی را قرائت نمودند که در این گزارش ، گزارش حسابرسی 1400 بصورت مطلوب و بدون بند گزارش بازرسی می باشد. وضعیت شرکت رسا که از سال 96 بلاتکلیف بوده ، تعیین تکلیف شده و رای صادر گردید.

نظر جدید
0%