بازدید مدیرعامل هلدینگ دارویی شفا از شرکت راموفارمین

1401/10/03 در ساعت 12:00:00

بازدید مدیرعامل هلدینگ دارویی شفا از شرکت راموفارمین

بازدید مدیرعامل هلدینگ دارویی شفا از شرکت راموفارمین

جناب آقای دکتر کاظم پور ، مدیرعامل محترم هلدینگ دارویی شفا به همراه مدیران ارشد این هلدینگ و با حضور مدیران عامل و معاومین شرکت های تابعه گروه ، از مجموعه داروسازی راموفارمین بازدید به عمل 

اوردند. در این بازدید ، جناب آقای دکتر کاظمی پور از خطوط تولید این مجموعه و آزمایشگاه های این شرکت بازدید نمودند.


ا

نظر جدید
0%