سیستین-ب 6 -زینک

1399/11/12 در ساعت 11:30:00

مطالعات هم ارزی زیستی برون تن قرص مکمل سیستین-ب 6 -زینک

سیستین-ب 6 -زینک

 مقدمه

به منظور انجام مطالعه برون تن ( In-vitro ) مطابق روش عمومی <1088> و <1090> در USP42   و مقایسه قرص قرص  مکمل سیستین-ب6-زینک ساخت شرکت داروسازی راموفارمین با قرص  Cystine B6 Bailleul zinc ساخت شرکت بایول-بایورگا فرانسه آزمایشات ذیل انجام گرفته است که شرح کامل آنها به پیوست می باشد.

1-مقایسه آزادسازی ال-سیستین  از 12 عدد قرص مکمل سیستین-ب6-زینک ساخت شرکت داروسازی راموفارمین و 12 عدد قرص Cystine B6 Bailleul zinc  ساخت شرکت بایول-بایورگا فرانسه  مطابق روش In-House و روش عمومی <711> در USP 42 و محاسبه Similarity factor و Difference factor.

2-تعیین مقدار ال-سیستین ، ال-آرژنین ، ویتامین ب6 و زینک  در قرص های مکمل سیستین-ب6-زینک ساخت شرکت داروسازی راموفارمین و قرص های Cystine B6 Bailleul zinc  ساخت شرکت بایول-بایورگا فرانسه مطابق روش In-House .

3-بررسی یکنواختی محتوی فرم دارویی ( Uniformity of  dosage form)  مطابق روش عمومی weight variation درUSP 42/NF 37, <2091> در قرص های مکمل سیستین-ب6-زینک ساخت شرکت داروسازی راموفارمین و قرص های Cystine B6 Bailleul zinc  ساخت شرکت   بایول-بایورگا فرانسه.


مقایسه آزادسازی ال-سیستین  از 12 عدد قرص مکمل سیستین-ب6-زینک ساخت شرکت داروسازی راموفارمین و 12 عدد قرص Cystine B6 Bailleul zinc  ساخت شرکت بایول-بایورگا فرانسه 

روش تهیه محلول استاندارد :

محلولی با غلظت  mg/ml555/0 ال-سیستین از پودر استاندارد مرجع ال-سیستین  در محیط انحلال تهیه گردید.

روش تهیه محلول نمونه:

میزان آزادسازی ال-سیستین از 12 عدد قرص مکمل سیستین-ب6-زینک ساخت شرکت داروسازی راموفارمین و 12 عدد قرص Cystine B6 Bailleul zinc  ساخت شرکت بایول-بایورگا فرانسه مطابق با شرایط زیر مورد بررسی و مقایسه قرار داده شد.

Apparatus II (Paddle)

Speed: 100 rpm

Medium: 900 ml HCl 0.01 N

Time: 60 min

در زمان های 20 ، 40 و 60 دقیقه از محلول موجود در هر یک از وسل های دستگاه  Dissolution tester 10میلی لیتر نمونه برداری کرده  و با فیلتر نایلون سر سرنگی سایز 45/0 میکرون فیلتر کرده و مطابق روش زیر غلظت محلول های نمونه و استاندارد محاسبه شد.

شرایط کروماتوگرافی:

ستون: C8 – 4.6mm × 250mm , 5µm

طول موج: 215 نانومتر

سرعت جریان فاز متحرک: 1 میلی لیتر در دقیقه

حجم تزریق : 100 میکرولیتر

روش کار:

محلول استاندارد را 5 بار تزریق می نمائیم، به طوریکه انحراف استاندارد نسبی نباید بیشتر از 2 درصد باشد و همچنین کارایی ستون نباید کمتر از 1500 صفحه تئوری باشد.

روش محاسبه:

بر اساس سطح زیر پیک های به دست آمده از تزریق محلول های استاندارد و نمونه درصد انحلال ال-سیستین را با استفاده از فرمول زیر محاسبه می نمائیم.

در رابطه فوق:

Ru: سطح زیر پیک حاصل از تزریق محلول نمونه

Rs: میانگین سطوح زیر پیک حاصل از تزریق محلول استاندارد

Cs: غلظت محلول استاندارد بر حسب mg/ml

Cu: غلظت محلول نمونه بر حسب mg/ml

P%: درصد خلوص استاندارد مرجع ال-سیستین

نتیجه:

میزان آزادسازی ال-سیستین  از هر یک از قرص های نمونه و مرجع پس از 60 دقیقه نباید کمتر از 75  درصد (Q=75%) مقدار ذکر شده بر روی برچسب محصول باشد.

Similarity factor:

جهت بررسی میزان نزدیکی و تشابه فرمولاسیون قرص های نمونه و مرجع در این مقایسه، Similarity factor مطابق فرمول زیر محاسبه می گردد:

F2=50*log {[1+ (1/n) Σ (Rt-Tt) 2]-0.5*100}

N=Number of time points

Rt&Tt: The cumulative percentage dissolved at each of selected n time points of the reference & test respectively

نتیجه:

مقدار بدست آمده می بایستی در محدوده (50-100) درصد باشد.

Difference factor:

جهت بررسی میزان تفاوت درصد انحلال و آزادسازی قرص های نمونه و مرجع در این مقایسه، Difference factor مطابق فرمول زیر محاسبه می گردد:F1=(ΣIRt-TtI/ΣRt)*100                                                                  

نتیجه:

مقدار  بدست آمده می بایستی در محدوده (15-0) درصد باشد.


مقایسه تعیین مقدار

1.تعیین مقدار ال-سیستین در قرص های مکمل سیستین-ب6-زینک ساخت شرکت داروسازی راموفارمین و قرص های Cystine B6 Bailleul zinc ساخت شرکت بایول-بایورگا فرانسه:

این روش آزمایش مطابق روش ذکر شده در منوگراف USP 42/NF37, انجام می گیرد.

روش تهیه محلول استاندارد:

محلولی با غلظت  mg/ml1 ال-سیستین از پودر استاندارد مرجع ال-سیستین در محلول اسید هیدروکلریک اسید 1/0 نرمال تهیه نمایید.

روش تهیه محلول نمونه:

تعداد 20 عدد قرص مکمل سیستین-ب6-زینک ساخت شرکت داروسازی راموفارمین و 20 عدد قرص Cystine B6 Bailleul zinc ساخت شرکت بایول-بایورگا فرانسه را توزین و سپس پودر نمایید،  با استفاده از مقداری از پودر محلول mg/ml1 ال-سیستین تهیه کرده و با محلول هیدروکلریک اسید 1/0 نرمال به حجم برسانید.

محلول رقیق سازی: هیدروکلریک اسید 1/0 نرمال

محول A: محلول 1گرم نمک 1-اکتان سولفونیک اسیددر 2000میلی لیتر بافر فسفات pH=3.5

فاز متحرک: استونیتریل: محلول A (190:10)

فیلتر: نایلون سرسرنگی سایز 45/0 میکرون.

شرایط کروماتوگرافی:

ستون: C8 – 4.6mm × 250mm , 5µm

طول موج: 215 نانومتر

سرعت جریان فاز متحرک: 1 میلی لیتر در دقیقه

حجم تزریق : 100 میکرولیتر

روش کار:

محلول استاندارد را 5بار و محلول ننمونه را 2بار تزریق نمائید ، به طوری که انحراف استاندارد نسبی نباید بیشتر از 2 درصد و همچنین کارایی ستون نباید کمتر از 1500 صفحه تئوری باشد.

روش محاسبه:

با استفاده از دستگاه HPLC طبق روش In-House ، بر اساس سطح زیر پیک های بدست آمده از تزریق محلول های استاندارد و نمونه مقدار ال-سیستین(  بر حسب میلی گرم در قسمتی از قرص برداشته شده را محاسبه نمائید.

مقدار ال-سیستین در  مقدار پودر برداشته شده از قرص معادل 500 میلی گرم ال-سیستین از روش زیر قابل اندازه گیری است:

در رابطه فوق:

Ru: سطح زیر پیک حاصل از تزریق محلول نمونه

Rs: میانگین سطوح زیر پیک حاصل از تزریق استاندارد.

Cs: غلظت محلول استاندارد بر حسب mg/ml

Cu: غلظت محلول نمونه بر حسب mg/ml

P%: درصد خلوص استاندارد مرجع ال-سیستین

نتیجه:

درصد ال-سیستین محاسبه شده در قرص های نمونه و مرجع می بایستی در محدوده (90 - 110) درصد مقدار ذکر شده بر روی برچسب محصول باشد.

2.تعیین مقدار ال-آرژنین در قرص های مکمل سیستین-ب6-زینک ساخت شرکت داروسازی راموفارمین و قرص های Cystine B6 Bailleul zinc ساخت شرکت بایول-بایورگا فرانسه:

این روش آزمایش مطابق روش ذکر شده در منوگراف USP 42/NF37, انجام می گیرد.

روش تهیه محلول استاندارد:

محلولی با غلظت  mg/ml15/0 ال-آرژنین از پودر استاندارد مرجع ال-آرژنین در محلول بافر فسفات تهیه نمایید.

روش تهیه محلول نمونه:

تعداد 20 عدد قرص مکمل سیستین-ب6-زینک ساخت شرکت داروسازی راموفارمین و 20 عدد قرص Cystine B6 Bailleul zinc ساخت شرکت بایول-بایورگا فرانسه را توزین و سپس پودر نمایید،  با استفاده از مقداری از پودر محلول mg/ml15/0 ال-آرژنین تهیه کرده و با محلول بافر فسفات به حجم برسانید.

محلول رقیق سازی: بافر فسفات pH=3.5.

محول A: محلول 1گرم نمک 1-اکتان سولفونیک اسیددر 2000میلی لیتر بافر فسفات pH=3.5

فاز متحرک: استونیتریل: محلول A (190:10)

فیلتر: نایلون سرسرنگی سایز 45/0 میکرون.

شرایط کروماتوگرافی:

ستون: C8 – 4.6mm × 250mm , 5µm

طول موج: 215 نانومتر

سرعت جریان فاز متحرک: 1 میلی لیتر در دقیقه

حجم تزریق : 100 میکرولیتر

روش کار:

محلول استاندارد را 5بار و محلول ننمونه را 2بار تزریق نمائید ، به طوری که انحراف استاندارد نسبی نباید بیشتر از 2 درصد و همچنین کارایی ستون نباید کمتر از 1500 صفحه تئوری باشد.

روش محاسبه:

با استفاده از دستگاه HPLC طبق روش In-House ، بر اساس سطح زیر پیک های بدست آمده از تزریق محلول های استاندارد و نمونه مقدار ال-آرژنین(  بر حسب میلی گرم در قسمتی از قرص برداشته شده را محاسبه نمائید.

مقدار ال-آرژنین در  مقدار پودر برداشته شده از قرص معادل 5/1 میلی گرم ال-آرژنین از روش زیر قابل اندازه گیری است:

در رابطه فوق:

Ru: سطح زیر پیک حاصل از تزریق محلول نمونه

Rs: میانگین سطوح زیر پیک حاصل از تزریق استاندارد.

Cs: غلظت محلول استاندارد بر حسب mg/ml

Cu: غلظت محلول نمونه بر حسب mg/ml

P%: درصد خلوص استاندارد مرجع ال-آرژنین

نتیجه:

درصد ال-آرژنین محاسبه شده در قرص های نمونه و مرجع می بایستی در محدوده (90 - 110) درصد مقدار ذکر شده بر روی برچسب محصول باشد.


3.تعیین مقدار ویتامین ب-6  در قرص های مکمل سیستین-ب6-زینک ساخت شرکت داروسازی راموفارمین و قرص های Cystine B6 Bailleul zinc ساخت شرکت بایول-بایورگا فرانسه:

این روش آزمایش مطابق روش ذکر شده در منوگراف USP 42/NF37, انجام می گیرد.

روش تهیه محلول استاندارد:

محلولی با غلظت  mg/ml 007/0 از پودر استاندارد مرجع پیریدوکسین هیدروکلراید  در محلول اسید هیدروکلریدریک 1/0 نرمال تهیه نمایید.


روش تهیه محلول نمونه:

تعداد 20 عدد قرص مکمل سیستین-ب6-زینک ساخت شرکت داروسازی راموفارمین و 20 عدد قرص Cystine B6 Bailleul zinc ساخت شرکت بایول-بایورگا فرانسه را توزین و سپس پودر نمایید،  با استفاده از مقداری از پودر محلول   mg/ml 007/0  پیریدوکسین هیدروکلراید تهیه کرده و با محلول اسید هیدروکلریک 1/0 نرمال به حجم برسانید.

محلول رقیق سازی: محلول اسید هیدروکلریک 1/0 نرمال

فاز متحرک: ml 270 متانول، ml10 اسید استیک گلاسیال ، ml730 آب خالص به همراه 4/1 گرم سدیم 1-هگزان سولفونات

فیلتر: نایلون سرسرنگی سایز 45/0 میکرون.


شرایط کروماتوگرافی:

ستون: C18 – 4.6mm × 150mm , 5µm

طول موج: 280 نانومتر

سرعت جریان فاز متحرک: 1 میلی لیتر در دقیقه

حجم تزریق : 100 میکرولیتر

روش کار:

محلول استاندارد را 5بار و محلول ننمونه را 2بار تزریق نمائید ، به طوری که انحراف استاندارد نسبی نباید بیشتر از 2 درصد و همچنین کارایی ستون نباید کمتر از 1500 صفحه تئوری باشد.

روش محاسبه:

با استفاده از دستگاه HPLC طبق روش In-House ، بر اساس سطح زیر پیک های بدست آمده از تزریق محلول های استاندارد و نمونه مقدار پیریدوکسین هیدروکلراید بر حسب میلی گرم در قسمتی از قرص برداشته شده را محاسبه نمائید.

مقدار پیریدوکسین هیدروکلراید در  مقدار پودر برداشته شده از قرص معادل 35/0 میلی گرم پیریدوکسین هیدروکلراید  از روش زیر قابل اندازه گیری است:

در رابطه فوق:

Ru: سطح زیر پیک حاصل از تزریق محلول نمونه

Rs: میانگین سطوح زیر پیک حاصل از تزریق استاندارد.

Cs: غلظت محلول استاندارد بر حسب mg/ml

Cu: غلظت محلول نمونه بر حسب mg/ml

P%: درصد خلوص استاندارد مرجع پیریدوکسین هیدروکلراید

نتیجه:

درصد پیریدوکسین هیدروکلراید محاسبه شده در قرص های نمونه و مرجع می بایستی در محدوده (90 - 110) درصد مقدار ذکر شده بر روی برچسب محصول باشد.


4.تعیین مقدار زینک در قرص های مکمل سیستین-ب6-زینک ساخت شرکت داروسازی راموفارمین و قرص های Cystine B6 Bailleul zinc ساخت شرکت بایول-بایورگا فرانسه:

این روش آزمایش مطابق روش ذکر شده در منوگراف USP 42/NF37, انجام می گیرد.

روش تهیه محلول نمونه:

تعداد 20 عدد قرص مکمل سیستین-ب6-زینک ساخت شرکت داروسازی راموفارمین و 20 عدد قرص Cystine B6 Bailleul zinc ساخت شرکت بایول-بایورگا فرانسه را توزین و سپس پودر نمایید،  مقداری از پودر معادل 5/2 میلی گرم روی عنصری را وزن کرده و داخل ارلن 500 میلی لیتری بریزید.

روش: تیتراسیون

محلول تیترانت : EDTA 001/0 مولار

نقطه پایانی: مشاهده تغییر رنگ

شاهد: محلولی مشابه نمونه فاقد ماده مؤثره زینک

روش کار:

15 میلی لیتر استیک اسید به نمونه خود اضافه کنیدو 200میلی لیتر آب و 50میلی گرم معرف زایلینول اورنج تریتارات اضافه کرده و به وسیله 2میلی گرم متیل آمین محلول را خنثی نموده ایم. و به وسیله ادتات سدیم محلول نمونه و شاهد را تیتر می کنیم.

روش محاسبه:

مقدار زینک عنصری در  مقدار پودر برداشته شده از قرص معادل 5/2 میلی گرم زینک از روش زیر قابل اندازه گیری است:

در رابطه فوق:

: حجم مصرفی تیترانت برای محلول نمونه

: حجم مصرفی تیترانت برای محلول شاهد

M: مولاریته تیترانت mmol/ml

F : فاکتور اکی والان 39/65 mg/mmol

W: مقدار ون برداشتی زینک در نمونه بر حسب میلی گرم

نتیجه:

درصد زینک عنصری محاسبه شده در قرص های نمونه و مرجع می بایستی در محدوده (90 - 110) درصد مقدار ذکر شده بر روی برچسب محصول باشد.

3-بررسی یکنواختی محتوی فرم دارویی در قرص های مکمل سیستین-ب6-زینک ساخت شرکت داروسازی راموفارمین و قرص های Cystine B6 Bailleul zinc ساخت شرکت بایول-بایورگا فرانسه:

این آزمایش مطابق روش عمومی( Uniformity of dosage form) در USP 42/NF 37, <905>, به روش Weight variation انجام می گیرد.

Weight variation: تعداد 10 عدد قرص مکمل سیستین-ب6-زینک ساخت شرکت داروسازی راموفارمین و 10 عدد قرص Cystine B6 Bailleul zinc ساخت شرکت بایول-بایورگا فرانسه: را جداگانه توزین نموده و سپس مقدار ال-سیستین موجود در آن را با استفاده از نتیجه تعیین مقدار محاسبه نموده ایم. انحراف استاندارد نسبی نباید بیشتر از 6 درصد باشد.

نتیجه:

قرص مکمل سیستین-ب6-زینک شامل(575 –425) 500 میلی گرم ال-سیستین معادل با 85 تا 115 درصد از مقدار ذکر شده بر روی برچسب می باشد.


:In-vitro Result

:Dissolution report

Reference: Cystine B6 Bailleul zinc ساخت شرکت بایول-بایورگا فرانسه, B. No.: V236N, Exp. Date: 03/2022, SN:152887-5164:Assay Results

Reference: Cystine B6 Bailleul zinc ساخت شرکت بایول-بایورگا فرانسه, B. No.: V236N, Exp. Date: 03/2022, SN:152887-5164

99.56%

L-Cystine (%)

10032%

L-Arginine (%)

100.11%

Vitamin B6 (%)

99.86%

Zinc (%)


Test: Cytine-B6-Zinc Tablet, (Ramopharmin) B. No.: 99001, Exp. Date: 06/2022

100.13%

L-Cystine (%)

100.89%

L-Arginine (%)

99.59%

Vitamin B6 (%)

99.63%

Zinc (%)

Uniformity of dosage units results: weight variation

  • :L-Cystine Content

Reference: Cystine B6 Bailleul zinc ساخت شرکت بایول-بایورگا فرانسه, B. No.: V236N, Exp. Date: 03/2022, SN:152887-5164

Test: Cytine-B6-Zinc Tablet, (Ramopharmin) B. No.: 99001, Exp. Date: 06/2022

  • :L-Arginine Content

Reference: Cystine B6 Bailleul zinc ساخت شرکت بایول-بایورگا فرانسه, B. No.: V236N, Exp. Date: 03/2022, SN:152887-5164

Test: Cytine-B6-Zinc Tablet, (Ramopharmin) B. No.: 99001, Exp. Date: 06/2022

  • :Vitamin-B6 Content

Reference: Cystine B6 Bailleul zinc ساخت شرکت بایول-بایورگا فرانسه, B. No.: V236N, Exp. Date: 03/2022, SN:152887-5164

Test: Cytine-B6-Zinc Tablet, (Ramopharmin) B. No.: 99001, Exp. Date: 06/2022

  • Zinc Content

Reference: Cystine B6 Bailleul zinc ساخت شرکت بایول-بایورگا فرانسه, B. No.: V236N, Exp. Date: 03/2022, SN:152887-5164

Test: Cytine-B6-Zinc Tablet, (Ramopharmin) B. No.: 99001, Exp. Date: 06/2022

نتیجه گیری:

با توجه به نتایج بدست آمده از آنالیز های فیزیکی و شیمیایی مکمل سیستین-ب6-زینک ساخت دو شرکت داروسازی راموفارمین ایران و بایول-بایورگا فرانسه؛ می توان دو نمونه را با فاکتور همبستگی بسیار بالایی هم ارز معرفی نمود.

نظر جدید
شما هم نظر دهید:
0%